Términos de uso y privacidad

CONDICIONS GENERALS DE L’ÚS DE LA PÀGINA WEB

1. INFORMACIÓ GENERAL

Llegeixi detingudament aquestes condicions abans de procedir a la lectura de la pàgina web de teatromadrid.com

El visitant accepta i s’obliga segons les condicions que aquí s’exposen. L’usuari en utilitzar la pàgina web accepta les presents Condicions Generals i s’obliga a fer servir la pàgina web, els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb les mateixes. L’usuari accepta que l’ús de la pàgina web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Si no està d’acord amb les presents Condicions Generals haurà d’abandonar la pàgina web.

teatromadrid.es es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment i sense previ avís. Per això l’usuari s’obliga a revisar aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixi a la pàgina web.

La utilització de certs serveis oferts per la pàgina web poden estar sotmesos a condicions particulars, que poden completar i / o modificar les Condicions Generals que aquí s’exposen. Per això, l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars.

Tant les Condicions Generals com les particulars, si n’hi ha, es completen amb els avisos, reglaments d’ús i instruccions que es posen en coneixement de l’usuari per teatromadrid.es.

2. TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB

Aquestes Condicions Generals d’utilització de la Pàgina i si escau les particulars, regulen la utilització de la Pàgina d’Internet teatromadrid.com (en endavant la «Pàgina») que és titularitat de Escenes i Públics SL amb CIF B-66321332, domicili social c/ Alcolea, 50 A 08014 Barcelona Espanya; i domicili postal c/ Cartagena 243, 3-4 08025 Barcelona Espanya; telèfon: 933 282 044; Correu electrònic: teatro@teatromadrid.es

3. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS

teatromadrid.es es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en les presents Condicions Generals obligant els usuaris a llegir-les amb atenció, cada vegada que vulguin utilitzar la pàgina, així com en la pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que ofereix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

teatromadrid.es es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la pàgina web i / o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís als usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les particulars que, si escau, els siguin d’aplicació.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I / O PROPIETAT INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la pàgina teatromadrid.com i dels seus continguts (textos, logos, imatges, sons, àudio, vídeo, programari …) pertanyen a teatromadrid.es o, si escau, a terceres persones . L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Els Usuaris se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir, informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Pàgina o dels Serveis (en endavant, els «Continguts») utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en la pàgina o, en general , dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, dels Serveis i / o dels Continguts.

teatromadrid.es no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i / o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la Pàgina, els Serveis o els Continguts.

5. PROHIBICIÓ DE DIFUSIÓ DELS CONTINGUTS I INFORMACIÓ SUBMINISTRADA

Els Usuaris s’obliguen a usar els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es comprometen a no:

utilitzar els Continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic;

reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

suprimir, eludir o manipular el «copyright» i altres dades identificatives dels drets de teatromadrid.es o dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els Continguts ;

emprar els Continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la Pàgina o dels Serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

teatromadrid.es perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats al seu exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

6. INTRODUCCIÓ DE LINKS, ENLLAÇOS, ENLLAÇOS O HIPERVINCLES.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la pàgina (en endavant, l ‘»hiperenllaç»), sense perjudici que teatromadrid.es des d’aquest mateix instant es reserva el dret de denegar, han de complir, com a mínim, les condicions següents:

El hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la Pàgina, però no podrà reproduir-la de cap manera;

No es crearà cap explorador ni border environment sobre la pàgina;

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la pàgina i dels Serveis i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que teatromadrid.es ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’hiperenllaç;

Excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a teatromadrid.es;

La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats i / o l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers. L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre teatromadrid.es i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de teatromadrid.es dels seus continguts o serveis.

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT

teatromadrid.es considera com a objectiu fonamental garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris que incorporin dades de caràcter personal a la pàgina web, de conformitat amb la legislació vigent.

El tractament de qualsevol dada de caràcter personal dels usuaris recaptat a la pàgina web es realitzarà de conformitat amb el que estableix aquesta Política de Privacitat.

Informació General

teatromadrid.es recull informació de caràcter personal quan vostè omple el formulari de contacte o per remetre el seu Currículum Vitae.

Quan vostè ompli el formulari relatiu a sol·licitud d’ocupació, li demanarem el seu nom, cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic, així com les dades que ens faciliti que consten en el document que ens envieu amb el seu Currículum Vitae.

Quan vostè ompli el formulari de contacte li demanarem el seu nom, nom de l’empresa, telèfon i adreça de correu electrònic.

teatromadrid.es utilitza la informació per als següents propòsits generals: contactar amb vostè, mantenir una borsa de possibles candidats a ocupar les vacants a l’empresa i mantenir una base de dades de possibles clients.

Les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix en aquesta pàgina es recolliran en fitxers el responsable és teatromadrid.es, i seran tractades amb l’exclusiva finalitat pròpia del formulari expressada en el paràgraf anterior. El fet d’omplir el formulari implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

Consentiment

La utilització de la pàgina web i de qualsevol dels serveis que s’hi incorporen, suposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en les Condicions Generals i Particulars i en la present Política de Privacitat. Per això, vostè, l’Usuari, manifesta que ha llegit, entès i acceptat els mateixos en la seva plena totalitat quedant a aquest efecte vinculat pels mateixos.

L’Usuari consenteix i autoritza expressament i inequívocament, omplint els formularis de la pàgina web, que les seves dades de caràcter personal siguin: (1) incorporades a un fitxer de dades titularitat i responsabilitat de teatromadrid.es, (2) tractats de conformitat amb les finalitats que estableix aquesta Política de Privacitat i (3) que teatromadrid.es pugui informar a través de correu electrònic o correu postal, amb fins comercials i publicitaris, respecte de serveis, novetats jurídiques, newsletters, i altres activitats publicitàries portades a terme per teatromadrid.es. De conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, l’Usuari podrà revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per la recepció del nostre servei d’informació, enviant un correu electrònic a info@teatromadrid.es , amb la referència BAIXA.

Àmbit d’aplicació

Amb l’objecte de donar degut compliment a la legislació vigent, els termes de la present Política de Privacitat, s’aplicaran a tots els fitxers titularitat de teatromadrid.es que continguin dades de caràcter personal recollides a través de la pàgina web.

El personal de teatromadrid.es i els encarregats del tractament

Els termes recollits en la Política de Privacitat i, en concret, el deure de confidencialitat, són d’obligat compliment per a tot el personal col·laborador i contractat per teatromadrid.es i per tots aquells tercers que, en virtut d’un contracte, tinguin accés als dades de caràcter personal el responsable del qual és teatromadrid.es.

Drets dels Usuaris

Els usuaris que hagin subministrat dades personals a teatromadrid.es tenen reconeguts d’acord amb la legislació vigent els següents drets:

a) Dret d’accés: Dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades personals sotmeses a tractament, l’origen i les comunicacions realitzades o que es prevegin fer. El dret d’accés només pot ser exercit a intervals no inferiors a dotze mesos, llevat que l’interessat acrediti un interès legítim a aquest efecte, en què el poden exercir abans.

b) Dret de rectificació i cancel·lació. Dret a rectificar o cancel·lar les dades personals, el tractament s’ajusti a la Llei, i en particular quan resultin inexactes o incompletes.

c) Dret d’oposició: Dret a oposar-se al tractament de dades personals. Aquest dret comportarà que les dades personals siguin donats de baixa en el tractament. L’exercici del dret d’oposició implicarà l’acabament de les relacions entre teatromadrid.es i els usuaris en virtut de les quals es van lliurar les dades.

Als efectes de l’exercici d’aquests drets o bé per a qualsevol tipus de consulta sobre la política d’teatromadrid.es en relació als usuaris que visiten la seva pàgina web, els usuaris podran dirigir-se per escrit i amb els requisits legalment establerts, a la nostra seu social situada a: Escenes i Públics SL amb CIF B-66321332, domicili social c/ Alcolea, 50 A 08014 Barcelona Espanya; i domicili postal c/ Cartagena 243, 3-4 08025 Barcelona Espanya; telèfon: 934246667; Correu electrònic: teatro@teatromadrid.es

8. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA, DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS SOTA L’EXCLUSIVA RESPONSABILITAT DELS USUARIS.

Els Usuaris són conscients i accepten, voluntàriament, que l’ús de la Pàgina, dels Serveis i dels Continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

9. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.

9.1 Exclusió de garantia i responsabilitat pel funcionament de la pàgina web i dels serveis:

teatromadrid.es no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat de la pàgina web, dels seus serveis i continguts. Per això, no respon pels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar per als usuaris. Tot això sense perjudici del que preveuen les condicions generals i particulars.

9.2 Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts:

a) teatromadrid.es no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic dels usuaris o en els documents electrònics o fitxers emmagatzemats en ell.

b) El lloc web teatromadrid.com podria contenir inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errates. teatromadrid.es no garanteix, en cap cas, la veracitat, licitud, exactitud, fiabilitat i actualitat de les dades contingudes al seu lloc web.

Per això, teatromadrid.es no respon dels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar per als usuaris, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

l’incompliment de la Llei, la moral, els costums generalment acceptats i / o l’ordre públic com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través de la Pàgina;

la infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través de la Pàgina;

la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través de la pàgina;

la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través de la Pàgina;

l’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o finalització per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers en relació amb o amb motiu de la prestació de serveis a través de la Pàgina;

els vicis i defectes de tota classe dels serveis prestats per tercers a través de la Pàgina.

9.3 Exclusió de garanties i responsabilitat pels serveis i continguts allotjats fora de la pàgina web:

teatromadrid.es no respon pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar per als usuaris per aquesta raó.

La Pàgina posa o pot posar a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (tals com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers . La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de cerca a la Pàgina té per únic objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació disponible a Internet. teatromadrid.es no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i serveis disponibles en aquests llocs enllaçats. teatromadrid.es tampoc controla prèviament, aprova, vigila ni fa propis els productes i serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats als. Els Usuaris, per tant, han d’extremar la prudència en la valoració i utilització dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els mateixos. teatromadrid.es no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin deure a

(A) el funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats;

(B) el manteniment dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats;

(C) la prestació o transmissió dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats;

(D) la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat en la condició general 10.2 en relació amb els continguts i dels serveis prestats per tercers a través de la pàgina.

9.4 Exclusió de garanties i responsabilitat per la utilització que els usuaris puguin fer de la pàgina web, els serveis i continguts:

teatromadrid.es no controla ni supervisa que els usuaris utilitzin la pàgina web, els seus serveis i continguts de conformitat amb el que disposen les presents Condicions Generals i en les condicions particulars que siguin d’aplicació. Per això no assumeix cap tipus de responsabilitat davant de tercers pel comportament dels usuaris.

10. RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que teatromadrid.es pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals i, si escau, de les Condicions Particulars o de la Llei , en relació amb la utilització de la Pàgina.

11. PRIVACITAT I SEGURETAT EN LA UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA I DELS SERVEIS

teatromadrid.es no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització de la Pàgina i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan de la pàgina i dels Serveis.

teatromadrid.es exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan de la pàgina i dels serveis.

12. DURACIÓN I TERMINACIÓ

La prestació del servei de la Pàgina i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. teatromadrid.es, no obstant, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i / o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, teatromadrid.es advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei de la Pàgina i dels altres Serveis.

13. ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS

L’acceptació de les presents Condicions Generals per part dels Usuaris és condició prèvia indispensable i obligatòria per a, si escau, es pugui beneficiar dels Serveis a la Pàgina. Els Usuaris declaren, sota la seva responsabilitat, haver llegit les presents Condicions Generals d’Accés i Ús de la Pàgina íntegrament, i confirmen la seva acceptació.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals tenen caràcter mercantil i es regiran per les seves pròpies estipulacions, i en el que en elles no estigués previst pel Codi de Comerç, Lleis especials, Usos Mercantils i si no pel que disposa el Codi Civil de l’Ordenament Jurídic Espanyol. Ambdues parts acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

COOKIES

teatromadrid.es utilitza la tecnologia galeta quan un Usuari entra a la Pàgina. Les nostres cookies s’associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms dels Usuaris. Les cookies de teatromadrid.es no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. teatromadrid.es xifra les dades identificatives dels Usuaris per a més seguretat. Gràcies a les cookies, resulta possible que teatromadrid.es reconegui als Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que s’hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Els Usuaris tenen la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar la pàgina, no cal que els Usuaris permetin la instal·lació de les cookies enviades per teatromadrid.es, sense perjudici que, en tal cas serà necessari que els usuaris es registrin cada vegada que accedeixin a un servei que requereixi el previ registre.